Storlek på pool

Hur ska man tänka kring att välja poolstorlek

Storlek på poolen – ett av många viktiga beslut vid poolköpet

En av de mest kostnadsdrivande besluten man tar för en pool är att bestämma storleken på poolen. Storleken driver väldigt mycket kostnader inom inte minst entreprenaden. En av anledningarna till det är att exempelvis schaktmassor kan vara nog så dyrt att bli av med. Denna och andra kostnader skulle jag säga är direkt proportionerliga mot hur stor poolen är.

attefallshus regler
De vanligaste poolstorlekarna är följande.
 • 6 x 3 m
 • 7 x 3,5 m
 • 8 x 4 m
 • 10 x 4 m

När man beslutar om storlek på pool finns det många faktorer att ha i åtanke. Man brukar säga att priset för en pool ökar linjärt med poolens storlek. När man räknar i kubik, så kan 1-2 meter ha en stor påverkan på slutvärdet. Men om en större pool är det man önskar och man har resurser till det finns det inget rätt eller fel. Den vanligaste poolen i Sverige är 4 x 8 meter.
Här nedan listar jag olika variabler man bör ta hänsyn till innan man väljer storlek på pool

Faktorer som påverkas av storlek på pool

Budget påverkas mycket av storleken

linjär graf
Budgeten för ens poolbygge har en direkt koppling till storleken man bygger på. Simpelt sagt så ökar kostnaden linjärt med poolens storlek. I tabellen nedan syns skillnaden i kubik för respektive storlek. Att ytterligare addera en meter i bredd och två meter i längd på en 4×8 pool ger 56% ökning i kubik (dvs 10×5 m pool), vilket kommer leda till högre kostnader.

I takt med att ökad vattenvolym så innebär det extra utgifter för entreprenaden, uppvärmningen, vattenrening, hantering av schaktmassor, grävkostnad mm.

Bredd(m) Längd(m) Baddjup(cm) Vattenvolym (m3)
3 6 140 25,2 m3
3,5 7 140 34,3 m3
4 8 140 44,8 m3
4 10 140 56 m3
Vattenvolymen är ungefär 140 cm. Kan fås högre med högre placerade bräddavlopp eller overflow/mirror lösningar. Poolens höjd i normala fall om inget annat sägs är 150 cm djupt.

Hur mycket plats har du på din tomt?

Storlek tomt
Storleken på din tomt spelar självfallet en stor roll. Jag anser att man inte ska underskatta värdet av ytorna som bildas runtomkring poolen. Här kommer ni att vilja skapa uteplatser, ha utrymme för solstolar, grill mm. För många vet man inte heller vad framtiden erbjuder. Kanske vill du i framtiden bygga ett spa någonstans nära poolen, eller på annat ställe. Kommer poolen då hamna fel i förhållande till detta. Träd är annars en stor grej man behöver tänka på. Du vill inte ha pool för nära träd om det går. Det gör att du får i mycket mer skräp i poolen.
Tänk över hur ert poolbygge kan påverka framtida projekt, om exemeplvis en grävare kommer kunna komma åt ett eventuellt Attefallshus , spa eller liknande, eller om man med ett poolbygge begränsar sådana möjligheter i framtiden.
På grund av ovanstående anser jag att man inte ska bygga en för stor pool i onödan. Bygg yteffektivt och begränsa er inte inför framtiden.

Här kan du läsa mer om placering av pool

Grävmaskiners åtkomst – hur stor maskin får du in för grävningen

grävmaskin pool
En ganska drivande prisfråga i konstruktionen är själva grävandet. Beroende på hur stor maskin som kan komma åt din tomt har det en påverkan på antalet timmar som kan komma att krävas. När jag själv byggde pool kunde endast en liten grävare komma åt, varpå det tog ganska långt tid. Sen vet jag andra där en stor grävmaskin har kunnat komma åt, varpå deras pool som var större gick snabbare att gräva.

Förvisso finns det en något högre kostnad för entreprenören att köpa in en större maskin och det kommer avspegla sig lite i priset per timme säkert. Men på det hela taget så kommer en mindre maskin kosta mer då timmarna blir fler.

Massorna ska sedan transporteras till en lastbil som kör iväg dessa. Kommer man enkelt kunna lasta över massorna på en lastbil eller krävs ytterligare transport med en bobcat?

Har mycket kontakt med markentreprenörer och bara grävningen kan kosta olika för de olika storlekarna.
Här är antalet kubikmeter som ska grävas upp och sedan hur många ton schaktmassor som dessa poolstorlekar genererar. Priset gäller BARA grävningen. Inte att få bort schaktmassor eller att flytta schaktmassorna på tomten eller till/från gropen till lastbilen som ska transportera bort schaktmassorna.

Poolstorlek Schaktmassor(m3) Ton massor Prisexempel grävning ex moms
6×3 53,2 95,8 12 000 kr
7×3,5 68,4 123,1 14 000 kr
8×4 85,5 153,9 16 000 kr
10×5 125,4 225,7 20 000 kr
Obs priser ändras hela tiden. Ovan är bara en indikation som gällde när denna artikel skrevs.

Att priset inte är helt linjärt beror på framförallt etableringskostnader , dvs att få dit maskinerna. Ju större pool desto mindre del av poolens totala storlek tar etableringen.

Möjlighet till hantering av massor – kan du hantera massorna lokalt?

Hantering av massor

En viktigt faktor som många glömmer bort är att massorna som grävs upp ska ta vägen någonstans (se kolumnen ton i tabellen i stycke ovan). Detta i sig medför också en stor kostnad. Vissa kommuner driver ibland stora infrastruktur projekt där de kan ta emot massor från entreprenader, men detta behöver inte gälla just i din kommun. I de flesta fall kan du behöva betala för att din tipp ska ta emot dina schaktmassor och hantera dem.
Tänk också på att en kubik jord i marken ökar i volym när den grävs upp. Då kommer det in luft i massorna varpå volymen ökar markant.

Priset per ton schaktmassor för dig som konsument att schakta bort beror också på hur nära en tippstation du bygger. Har du tur är det runt hörnet och då behöver transportbilen inte köra så långt (dvs det går fort). Har du otur är det långt till tippen och då kostar det mer. I vissa områden kan då transportbilen behöva sitta i bilkö ifall du bygger i områden med mycket trafik. Då drar kostnaderna iväg markant.

Här kan du läsa mer om hantering av massor

Storleken avgör vattenmängden

Pool vattenmängd
Större massa vatten i poolen kommer även sätta högre krav på din poolstomme. Större pooler kommer exempelvis kräva fler bräddavlopp samt fler inlopp, och du kommer även behöva ett större poolskydd.

Mängden vatten i poolen kommer påverka driften av poolen vid färdig konstruktion. Större massa vatten kommer leda till att värmepump, reningsfilter, poolteknik mm har en högre påfrestning, varpå dessa behöver en högre kapacitet.
En större pool kommer därmed inte bara vara dyrare vid konstruktion, utan även dyrare i drift. Läs mer nedan om värmepumpar, filter, stomme och elektronik.

Poolskydd

Poolskyddet är en av poolens dyraste delar, framförallt om man väljer pooltak eller lamelltäcke.

Storlek på pool påverkar val av storlek på värmepumpen

När du väl har byggt din pool så kommer uppvärmningskostnaden vara en av dina regelbundna utgifter. I och med att kubiken ökar märkbart i och med storleken blir det mer vatten som ska värmas upp. Storleken på pool är också något som ofta kräver en kraftigare värmepump och därmed både högre inköpspris och en högre driftskostnad. För även om de större bättre pumparna är mer effektiva är det mer vatten som ska värmas upp.
Värmepumpar kan variera ganska mycket i pris och det skulle vara onödigt att ha större än vad man har behov för, samtidigt som du inte ska låta dig begränsas av en för svag värmepump. Större pooler har procentuellt en större ytarea, som leder till ökat värmeutsläpp.

Vilken värmepump du ska välja har sedan andra parametrar som påverkar än bara storleken. Det finns inverter teknik som låter mindre och drar mindre el exempelvis. Se mer om det i min fördjupande artikel om värmepumpar.
Här kan du läsa mer om värmepumpar

Filtrets storlek

drift filter
Större pooler kommer ha en tendens att samla ihop mer smuts utifrån i form av löv, gräs och liknande.
Det leder till att den regelbundna cirkulationen av vatten samt rening får en ökad belastning i takt med storleken på poolen. En större pool kommer kräva ett större reningsfilter (idag mest av glas). Storleken på filter är en faktor om inte så stor som ytterligare kan komma att påverka priset.
En vanlig poolfilterstorlek rymmer 480 liter. Den större modellen vi säljer endel av till framförallt 10x och 10×5 pooler är 560 liters.

Här kan du läsa mer om rening av pool.

Vatten & påfyllnad

Din pool kommer kräva stora mängder vatten, och enligt diagrammet ovan ökar vattenvolymen markant i takt med storleken. Efter varje vinter skall poolen återigen fyllas upp, samt tömmas i slutet av säsongen (ner under bräddavloppen samt plugga inloppen).
Tiden för påfyllnad kan variera kraftigt beroende på vilken kommun i Sverige man bor i, samt placering i förhållande till vattenkällan. Vattentrycket i ledningarna avgör hur snabbt man kan fylla upp sin pool på, vilket kan variera beroende på om man har egen brunn eller ansluten till det kommunala vattennätverket. Olika kommuner har också varierande möjligheter för att öka trycket. I vissa kommuner kan man/behöver man meddela till kommunen att man vill fylla på sin pool. Vissa rapporterar om hur de fyller upp 25 m3 på 14 timmar, andra 28m3 på 9 dagar medans andra lyckas få ut 1 m3 per timme.
Kolla därför upp hur just de möjligheterna är hos din kommun. Vissa kommuner har blivit mer restriktiva med vattenförbrukningen, speciellt efter de senaste somrarna då det i många kommuner råder vattenbrist.

Relaterade frågor

 • Hur lång tid tar det att fylla upp poolen?
  Micke svarar: Detta är något som varierar kraftigt beroende på vilken kommun man bor i. Jag vet att i vissa kommuner måste man t ex anmäla innan att man vill fylla upp sin pool och kan då få ökat vattentryck. Men det hela handlar egentligen om vatten
  Läs mer

Elförbrukningen

Elskåp
Även elförbrukningen påverkas av storleken på pool. Till att börja med så bör man kolla upp huruvida ens nuvarande förutsättningar för elen kommer klara av ytterligare belastning med värmepump och poolcirkulationspump. Större pooler har ju starkare cirkulationspumpar vilket leder till en ökad elförbrukning. Du kan även behöva en större cirkulationspump om du har mer än 15 meter mellan teknikrummet och poolen.
En privatperson har oftast 25 ampere i huvudsäkringen in till sitt hus, vilket kan visa sig begränsande om man önskar bygga större pooler. Amperen i huset kan alltid byggas ut, men är självklart en kostnad. Dubbelkolla med din elektriker och se vad just du har för möjligheter.
I och med att fler och fler även skaffar elbil/hybrid så kan säkringen bli ett problem för många i framtiden. Genom att använda faserna smartare kan du minska belastningen på ditt elsystem. Då är 3 fasprodukter bra att fundera på. Detta gäller framförallt värmepumpen och cirkulationspumpen.

Tillbehör: Brädd- & inlopp

Storleken på pool påverkar också stommens konstruktion. För att cirkulationen ska fungera lika bra oavsett storlek kan fler bräddavlopp och fler inlopp vara av behov.

För en 6×3 m pool behövs t.ex. bara ett bräddavlopp och 2 inlopp. För en 8×4 och uppåt anser jag att en pool mår bra av två bräddavlopp. Men de flesta har i en 8×4 m pool endast ett bräddavlopp av praktiska skäl då 2 bräddavlopp driver mer komplexitet i rör mm fram/tillbaka till teknikrummet samt extra moment i poolbygget. En 10×4 behöver 4 inlopp.

Det medför en högre kostnad i material och vid poolbygget. Dock har man t.ex. oftast inte mer än 2 bräddavlopp oavsett storlek, men jämfört med mindre pooler som endast har ett bräddavlopp så ökar ju kostnaden litegrann, återigen mest i bygget där alla genomföringar i poolen blir extra moment vid montering av bräddavlopp osv.

Här kan du läsa mer om poolstomme

Frågor om storlek på pool

 • Rekommenderad storlek på pool
  Micke svarar: Hej Marissa, En svår fråga att svara på, då jag inte har alla fakta framför mig. Generellt kan jag säga att många ofta bygger en för stor pool, som “tar över” för mycket av trädgården. Med poolbyggande tillkommer många andra
  Läs mer